RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
I. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "CARBONEX" Małgorzata Przestrzelska z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ul. Pszczyńska 420, 44-336  Jastrzębie­-Zdrój NIP 633-214-37-73, dalej „Administrator”.
Kontakt z administratorem:  tel. +48 32 478 10 00 e-mail: sekretariat@zwmcarbonex.pl
 
II. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
* listownie na adres: ul. Pszczyńska 420, 44­-336 Jastrzębie­-Zdrój
* przez e-mail: sekretariat@zwmcarbonex.pl
 
III. Skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?
Dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana w ramach kontaktu w sprawie zainteresowania naszą ofertą, poprzez maila wysłanego na nasze firmowe konta mailowe lub zostały one przekazane przez Panią/ Pana osobiście lub podczas rozmowy telefonicznej.
 
IV. Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w poniższych celach:
1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
5. kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Firmy jest kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą e-mailową. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Firma przetwarza dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 
V. Jakie dane osobowe są przez Nas wymagane?
1. Aby móc zawrzeć i zrealizować umowę zawartą z Panią/Panem, móc świadczyć usługi lub udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, wymagamy podania następujących danych:
* W formularzu kontaktowym na stronie www.zwmcarbonex.pl: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu;
* W siedzibie firmy lub podczas rozmowy telefonicznej: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, w przypadku reprezentowania firmy: nazwa reprezentowanego podmiotu, stanowisko;
* W mailu skierowanym do naszej Firmy: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, w przypadku reprezentowania firmy: nazwa reprezentowanego podmiotu, stanowisko;
* Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych, niezbędnych danych (np. ze względów podatkowych/rachunkowych);
* Poza w/w przypadkami, każde inne podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
2. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić uzasadnioną przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez ZWM CARBONEX usług na Pani/Pana rzecz.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
 
VI. Jakie uprawnienia posiadają Państwo w zakresie przetwarzania danych?
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 
VII. Komu są udostępniane Pani/Pana dane osobowe?
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
2. Pani/ Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
3. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/ Pana dane osobowe następującym odbiorcom:
1. operatorzy systemów informatycznych,
2. operatorzy systemów płatności,
3. operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
4. firmy logistyczne,
5. firmy kurierskie i poczta polska,
6. zewnętrzni dostawcy produktów,
7. operatorzy płatności,
8. kancelarie prawne,
9. firmy księgowe i audytorskie,
10. nasi dealerzy.
 
VIII. Przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów (pkt IV), tj. w zakresie  zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a ZWM CARBONEX przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla realizacji przez ZWM CARBONEX uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
 
IX. Czy Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu lub przekazaniu poza EOG?
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

COPYRIGHT © 1994-2021 ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH CARBONEX

mobirise.com simple website software